نویسنده -Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

نرم افزار

نرم افزار SAGA-GIS

نرم افزار SAGA-GIS یک نرم افزار متن باز و پرکاربرد در سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی است...