پردازش داده های مکانی و تصاویر ماهواره ای با برنامه نویسی R