SAR
برای خرید، منطقه مورد مطالعه خود را به صورت shpfile و یا به صورت KML همراه با سال درخواستی به ایمیل زیر ارسال کنید و سپس پس از برآورد هزینه تصاویر مورد نظر برای شما ارسال خواهد شد. هزینه تصاویر بعد از دیدن منطقه مورد نظر محاسبه و گفته می شود.
ahmad.najafy@gmail.com
کتابچه کاربردهای تصاویر راداری را از لینک زیر دانلود کنید:
book

دانلود کتابچه

همچنین یک پایان نامه کامل دکتری در رابطه با جابه جایی گسل با استفاده از تصاویر سنجده SAR در سال 2015 را با کلیک بر روی دکمه زیردانلود کنید.
دانلود پایان نامه
keyboard_arrow_up