برچسب -کاربرد سنجنده مادیس در جداسازی کشت ابی و باغات

در حال ثبت نام: دوره آموزشی آنلاین سنجش از دور با نرم افزار ENVI در 24 ساعتثبت نام میکنم
+ +