برچسب -کاربرد سنجنده مادیس در جداسازی کشت ابی و باغات