برچسب -هواشناسی ماهواره ای با استفاده از TRMM و Google Earth Engine

در حال ثبت نام: دوره آموزشی آنلاین سنجش از دور با نرم افزار ENVI در 24 ساعتثبت نام میکنم
+ +