برچسب -محاسبه جزیره حرارتی شهر با استفاده از نرم افزار envi

در حال ثبت نام: دوره آموزشی آنلاین سنجش از دور با نرم افزار ENVI در 24 ساعتثبت نام میکنم
+ +