برچسب -محاسبات تبخیر و تعرق به روش پنمن مانتیث فائو

در حال ثبت نام: دوره آموزشی آنلاین سنجش از دور با نرم افزار ENVI در 24 ساعتثبت نام میکنم
+ +