برچسب -جزیره حرارتی شهر با استفاده از داده های لندست

در حال ثبت نام: دوره آموزشی آنلاین سنجش از دور با نرم افزار ENVI در 24 ساعتثبت نام میکنم
+ +