برچسب -استخراج داده های ماهانه باد از داده های روزانه باد

در حال ثبت نام: دوره آموزشی آنلاین سنجش از دور با نرم افزار ENVI در 24 ساعتثبت نام میکنم
+ +