برچسب -استخراج داده های سالانه دما از داده های روزانه دما

در حال ثبت نام: دوره آموزشی آنلاین سنجش از دور با نرم افزار ENVI در 24 ساعتثبت نام میکنم
+ +