آموزش کاربرد گوگل ارث انجین در منابع آب – کاربرد سنجش از دور در پایش منابع آب

300,000 تومان

 • قیمت: ۳۰۰/۰۰۰ تومان
 • با تدریس امیرحسین احراری
 • نویسنده اولین کتاب گوگل ارث انجین در ایران
 • کاربردی در منابع اب
 • شامل ۸ ساعت آموزش تخصصی
 • کاملترین آموزش کاربرد سنجش از دور در منابع آب
 • ارسال بسته ظرف ۲ روز کاری
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

محصول آموزشی کاربرد گوگل ارث انجین در منابع آب منتشر شد! در این محصول آموزشی روش کار با داده های ماهواره ای منابع آب در گوگل ارث انجین آموزش داده شده است. با استفاده از این محصول آموزشی شما توانایی شناسایی و پایش تغییرات انواع منابع آب با استفاده از داده های ماهواره ای متفاوت در سنجش از دور را پیدا خواهید کرد. هم اکنون می توانید کاملترین پکیج کاربرد گوگل ارث انجین در منابع آب را خریداری کنید و ظرف ۲ روز کاری به دست شما خواهد رسید. 


مشخصات محصول آموزشی

 • قیمت: ۳۰۰/۰۰۰ تومان
 • مدرس: امیرحسین احراری
 • موضوع: کاربرد سنجش از دور در منابع آب
 • نرم افزار: سامانه گوگل ارث انجین
 • زمان آموزش: ۸ ساعت
 • داده های تمرینی: دارد
 • کدهای آماده: دارد
 • پیش نیاز: ندارد.

توضیحات محصول آموزشی

محصول آموزشی کاربرد گوگل ارث انجین در منابع آب، بصورت کامل به روش فراخوانی و پردازش انواع داده های کاربردی در منابع آب پرداخته است. با استفاده از این محصول شما با روش محاسبه بارش باران، بارش برف، سیل، آب معادل برف، ذخایر آبی، تبخیر. وتعرق گیاه، رطوبت خاک، مساحت سطحی اب و آشکارسازی تغییرات آن ها آشنا می شوید. تکنیک های آموزشی در این محصول آموزشی به خوبی موضوع پایش تغییرات متغیرهای آبی در گوگل ارث انجین را پوشش داده است و قابلیت استفاده در انواع تحقیقات علمی و پروژه های تجاری را نیز دارا است. 


عناوین آموزشی 

عناوین و موضوعات آموزش داده شده در گوگل ارث انجین عبارت اند از: 

 1. محاسبه شاخص آب: landsat 
 2. محاسبه مساحت سطحی آب: landsat 
 3. سری زمانی مساحت سطحی آب: landsat+modis 
 4. پایش تغییرات پهنه برفی: modis
 5. پایش تغییرات تبخیر و تعرق: modis
 6. پایش تغییرات رطوبت خاک: smap
 7. پایش تغییرات بارش: trmm+gpm+chirps
 8. پایش تغییرات بارش برف: fldas
 9. پایش خشکسالی: modis
 10. کار با پروداکت آب: landsat
 11. پایش تغییرات ذخایر آبی: grace
 12. آشکارسازی سیل: sentinel-3

ماهواره ها و سنجنده ها

انواع ماهواره ها و سنجنده های بکاربرده شده در این محصول آموزشی عبارت اند از:

 • ماهواره landsat 
 • تصاویر تصحیح اتمسفری شده
 • پروداکت آب 
 • ماهواره sentinel-3
 • پایش سیل
 • سنجنده modis
 • پروداکت پوشش گیاهی
 • پروداکت دمای سطح زمین
 • پروداکت آب 
 • پروداکت برف
 • پروداکت تبخیر و تعرق
 • ماهواره smap
 • پروداکت رطوبت سطحی 
 • پروداکت رطوبت زیرسطحی 
 • ماهواره grace
 • پروداکت ذخایر آبی
 • ماهواره trmm
 • پروداکت بارش سه ساعته
 • پروداکت بارش  ماهیانه
 • مدل اقلیمی fldas
 • پروداکت عمق برف
 • پروداکت آب معادل برف 
 • پروداکت بارش برف

محاسبه شاخص آب

در بخش اول این آموزش، با استفاده از داده های تصحیح اتمسفری شده ماهواره لندست، روش محاسبه شاخص طیفی آب با استفاده از باند آبی و مادون قرمز نزدیک در حوضه دریاچه ارومیه آموزش داده شده است. در این قسمت ضمن آشنایی با روش آشکارسازی پهنه آبی، شما با روش آشکارسازی تغییرات پهنه آبی دریاچه ارومیه بصورت مکانی آشنا می شوید. به عبارت دیگر در این قسمت، چگونگی آشکارسازی تغییرات پهنه آبی دریاچه ارومیه از طریق مقایسه داده های دو زمان متفاوت آموزش داده شده است. 


پروداکت آب ماهواره لندست 

در بخش دوم این آموزش، روش فراخوانی و پردازش پروداکت آب ماهواره لندست آموزش داده شده است. با استفاده از این پروداکت شما می توانید ضمن شناسایی انواع پهنه های آبی نسبت به آشکارسازی تغییرات آن در بازه زمانی ۱۵ ساله نیز اقدام نمایید. لازم بذکر است که این پروداکت بصورت آماده در دسترس است و شما صرفا با چند خط کد ساده می توانید نسبت به فراخوانی و آشکارسازی تغییرات مرتبط با آن اقدام نمایید. 


پایش مساحت سطحی آب

در بخش سوم این آموزش، روش فراخوانی تصاویر تصحیح اتمسفری شده سنجنده مادیس و روش آشکارسازی تغییرات پهنه های آبی آموزش داده شده است. در این قسمت شما با روش فراخوانی تصاویر تصحیح اتمسفری شده مادیس، روش محاسبه شاخص پوشش آبی، جداسازی آب از سایر پوشش ها به همراه، سری زمانی تغییرات مساحت سطحی آشنا خواهید شد. با استفاده از تکنیک های آموزش داده شده در این بخش شما قادر به پایش ۲۰ ساله تغییرات مساحت سطحی دریاچه ارومیه خواهید بود. 


پایش خشکسالی

در بخش چهارم، روش پایش خشکسالی با استفاده از شاخص های vci و tci و تغییرات آن ها در زمین های زراعی آموزش داده شده است. در این بخش شما روش محاسبه شاخص های مذکور با استفاده از پروداکت پوشش گیاهی و دمای سطح زمین مادیس را فرا می گیرید. همچنین با روش محاسبات سری زمانی و آشکارسازی روند تغییرات مقادیر هریک از این شاخص ها برای ارزیابی روند تغییرات خشکسالی نیز آموزش داده شده است. روند نسبی تغییرات بلند مدت شاخص های رطوبت و خشکی گیاه که پیش تر به آن اشاره شده، امکان شناسایی خشکسالی را به خوبی فراهم می کند. 


پایش بارش باران 

در بخش پنجم، روش پایش تغییرات بارش با استفاده از داده های ماهواره ای trmm, gpm, chirps آموزش داده شده است. با استفاده از داده های ماهواره ها و مدل های مذکور امکان شناسایی و آشکارسازی تغییرات بارش در مقیاس های ۳۰ دقیقه، سه ساعته، ماهیانه و روزانه به خوبی فراهم است. با استفاده از مطالب این قسمت، شما می توانید با روش پایش تغییرات باران در مناطق مختلف ایران به خوبی آشنا شده و نمودار آن را تولید و تحلیل نمایید. 


پایش پوشش برف

در بخش ششم، با روش شناسایی پهنه های برفی و استخراج انواع پارامترهای مرتبط با آن آشنا خواهید شد. در این قسمت،‌ روش پایش تغییرات مساحت سطحی برف، آب معادل برف، عمق برف و بارش برف با استفاده از پروداکت برف سنجنده مادیس و پروداکت برف مدل اقلیمی fldas آموزش داده شده است. داده ها و تکنیک های ارائه شده در این قسمت در حال حاضر به عنوان ساده ترین و در عین حال کاربردی ترین روش های استخراج اطلاعات در ارتباط با پوشش های برفی محسوب می شوند. 


پایش تغییرات رطوبت خاک

در بخش هفتم، روش آشکارسازی رطوبت خاک با استفاده از داده های مایکرویو smap آشنا خواهید شد. در این بخش چگونگی فراخوانی پروداکت رطوبت سطحی و رطوبت زیرسطحی با استفاده از داده های ماهواره smap آموزش داده شده است. تکنیک های ارائه شده در این قسمت به گونه ای است که روش استخراج تصاویر رستری به همراه نمودار تغییرات زمانی میانگین آن در بازه های زمانی مشخص آموزش داده شده و بصورت مکانی و زمانی شاهد پایش تغییرات آن خواهید بود. 


پایش تغییرات ذخایر آبی

در بخش هشتم، روش فراخوانی داده های ماهواره grace آموزش داده می شود. در این قسمت، شما با روش فراخوانی داده های grace به منظور پایش تغییرات ذخایر آبی که شامل سفره آب های زیرزمینی نیز می شود، آشنا خواهید شد. در این قسمت ضمن معرفی انواع پروداکت های سنجنده grace، روش انتخاب دقیق ترین پروداکت بر اساس فیلتر cri نیز آموزش داده شده است. 


پایش مخاطره سیل

در بخش نهم این محصول آموزشی، روش پایش مخاطره سیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای آموزش داده شده است. در این بخش با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل ۳ نسبت به آشکارسازی مناطق سیل زده در استان خوزستان اقدام شده. در این راستا با مقایسه تغییرات پهنه آبی در سراسر استان خوزستان، به خوبی امکان شناسایی و تفکیک مناطق سیل زده از سایر پوشش ها فراهم شده است. 


مدل رقومی زمین

در بخش دهم و آخر از این محصول آموزشی، موضوع پردازش داده های ارتفاعی DEM به همراه استخراج انواع پروداکت های آن آموزش داده شده است. در این محصول آموزشی شما قادر هستید تا با روش موزاییک سازی خودکار DEM نسبت به تولید و استخراج داده مورد نظر خود اقدام نمایید. امکانات گوگل ارث انجین شرایطی را ایجاد کرده است که شما بتوانید نسبت به تولید انواع پروداکت های مدل رقومی زمین مانند شیب، جهت شیب و hillshade در کوتاهترین زمان ممکن برای منطقه مورد مطالعه خود اقدام نمایید.


تکنیک های کاربردی 

در این دوره شما با انواع تکنیک های کدنویسی کاربردی در گوگل ارث انجین آشنا خواهید شد که عبارت انداز:

 1. روش فراخوانی داده ها
 2. روش ایجاد فیلترهای زمانی و مکانی 
 3. روش ایجاد توابع محاسباتی
 4. روش پردازش های سری زمانی 
 5. روش تولید انواع نمودارها
 6. روش تولید روند تغییرات 
 7. روش فراخوانی شیپ فایل ها
 8. روش خروجی گرفتن نتایج
 9. روش برش زدن تصاویر 
 10. روش ماسک کردن تصاویر
 11. روش تولید پروداکت های ماهیانه
 12. روش تولید ویدیوهای تغییرات مکانی
 13. و ….

مدرس این دوره کیست؟

 • امیرحسین احراری
 • کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای 
 • نویسنده اولین کتاب گوگل ارث انجین در ایران 
 • دارای ۸ سال سابقه تدریس سنجش از دور 
 • کارشناسی سنجش از دور از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد سنجش از دور از دانشگاه تهران
 • مدرس اولین آموزش جامع گوگل ارث انجین در ایران
 • مدرس بیش از ۱۰۰ آموزش تخصصی سنجش از دور
 • عضو بنیاد نخبگان جمهوری اسلامی ایران 
 • و ….

خرید این محصول آموزشی 

برای خرید این محصول آموزشی فقط کافی است بر روی گزینه افزودن به سبد خرید در بالای صفحه مراجعه کنید. درصورتی که این محصول را سفارش دهید، ظرف ۲ روز کاری به دست شما خواهد رسید. در حال حاضر شما می توانید این محصول را سفارش داده و در مدت کوتاهی بسته سفارشی خود را دریافت نمایید. تمامی محصولات پستی سایت girs بصورت پست پیشتاز به سراسر ایران ارسال می شود.