سنجش از دور (پردازش تصاویر ماهواره­ ای) از سه مرحله

 • پیش پردازش
 • پردازش
 • پس ­پردازش تصاویر ماهواره ­ای

تشکیل شده است.
پس از اینکه داده­ توسط ماهواره بر اساس کنش امواج الکترومغناطیسی با پدیده­ های مورد نظر ثبت گردید، به ایستگاه زمینی منتقل شده و فرایند پردازش داده ­ها آغاز می گردد. اولین مرحله پردازش داده­ ها مرحله پیش پردازش است که در آن خطاها، نویز­ها و اعوجاج­ های موجود در تصاویر شناسایی و تصحیح می شوند. سپس داده­های تصحیح شده در مرحله پردازش مورد استفاده قرار می گیرد. در این مرحله با استفاده از داده­ های پردازش شده، اطلاعات استخراج می گردد. در نهایت در مرحله پس پردازش نیز فرایند اعتبارسنجی اطلاعات و نتیجه گیری انجام می شود.

مجموعه آموزشی حاضر بصورت اختصاصی در ارتباط با پیش ­پردازش تصاویر ماهواره­ ای، در زمینه چگونگی شناسایی خطا و تصحیح آن در انواع تصاویر ماهواره­ ای اپتیکال تهیه شده است. در این مجموعه آموزشی جامع از فرایند تصحیح هندسی و رادیومتری تصاویر ماهواره­ ای، به همراه تئوری و اصول علمی آن آموزش داده شده است. کاربران محترم میتوانند با استفاده از این مجموعه نسبت به چگونگی انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریکی ماهواره­ هایی چون لندست ۸، آیکونوس، نوا، هایپریون و سنجنده ­هایی چون مادیس، استر آشنایی پیدا نمایند.

preprocessing

فیلم معرفی دوره

چه مواردی آموزش داده می شود؟

موارد آموزش داده شده در ارتباط با دسترسی به داده­ های ماهواره­ ه ای مختلف:

  • آموزش چگونگی ثبت نام در وب سایت usgs.gov به منظور دانلود داده­ های لندست، هایپریون، استر محصولات مادیس، مدل رقومی زمین.
  • آموزش چگونگی دانلود داده­ های مدل رقومی زمین.
  • آموزش چگونگی دانلود داده ­های لندست.
  • آموزش چگونگی دانلود داده­ های مادیس و محصولات آن.
  • آموزش چگونگی دانلود داده­ های هایپریون.
  • آموزش چگونگی دانلود داده ­های ماهواره نوا.

موارد آموزش داده شده در فاز کار با نرم افزار عبارت­ اند از:

آشنایی با اطلاعات Metadata File در ماهواره لندست، هایپریون، نوا و سنجنده استر و چگونگی استفاده از آنها در فرایند پیش پردازش تصاویر ماهواره ای.

تصحیح اتمسفری با استفاده از روش­های مطلق و نسبی:

  • روش FLAASH (برای ماهواره لندست، هایپریون و سنجنده استر)
  • روش ATCOR (در نرم افزار ERDAS) برای ماهواره لندست ۸
  • روش QUAC برای ماهواره لندست ۸
  • روش Dark Subtraction برای ماهواره لندست ۸
  • روش Log Residual برای ماهواره لندست ۸
  • روش Flat Field برای ماهواره لندست ۸
  • روش IAR برای ماهواره لندست ۸
  • چگونگی Rescal تصاویر ماهواره­ای تصحیح اتمسفری شده (برای ماهواره لندست، هایپریون و سنجنده استر)
  • چگونگی اعتبار سنجی نتایج تصحیحات اتمسفری، برای ماهواره لندست ۸

تصحیحات رادیومتریکی :

  • چگونگی محاسبه رادیانس (برای ماهواره لندست، هایپریون و سنجنده استر)
  • چگونگی محاسبه رفلکتنس (برای ماهواره لندست، هایپریون، ماهواره نوا و سنجنده استر)
  • چگونگی محاسبه درجه حرارت ظاهری (برای ماهواره لندست، سنجنده استر)
  • چگونگی محاسبه حرارت سطح زمین (برای ماهواره لندست ۸، ماهواره نوا)
  • چگونگی محاسبه حرارت سطح دریا با استفاده از داده­ های ماهواره نوا
  • چگونگی محاسبه گسیلمندی برای باند حرارتی (برای ماهواره لندست ۸)
  • چگونگی حذف ابر با استفاده از باند سیروس (برای ماهواره لندست ۸)
  • چگونگی حذف ابر با استفاده از باندBQA (برای ماهواره لندست  ۸)
  • چگونگی حذف آب برای تصحیح اتمسفری QUAC (برای ماهواره لندست ۸)
  • چگونگی حذف ایر در تصاویر سنجنده مادیس
  • چگونگی محاسبه حرارت سطح زمین با استفاده از محصولات گسیلمندی مادیس (آشنایی کار با اکستنشن MODIS Conversion Toolkit)
  • چگونگی برش زدن طیفی تصویر
  • چگونگی برطرف نمودن خطای Cross Talk در تصاویر سنجنده ASTER (در صورتی که در این رابطه داده مورد نظر پیش­تر تصحیح نشده بود)
  • چگونگی برطرف نمودن خطاهای راه راه شدگی سنجنده ETM+ (آشنایی با نحوه کار کردن اکستنشن Landsat Gapfill)
  • چگونگی برطرف نمودن خطای Stripping برای داده ­های سنجنده TM در نرم افزار ERDAS

تصحیحات هندسی:

  • چگونگی برش زدن مکانی تصاویر
  • چگونگی ساخت مجموعه داده و ترکیب باند­ها در یک مجموعه داده (سنجنده استر).
  • چگونگی تبدیل مختصاتی تصاویر ماهواره­ای(سنجنده مادیس).
  • چگونگی یکسان سازی تعداد سطر و ستون تصاویر و گردهم آوری آنها در ساختار یک مجموعه داده(ماهواره لندست ۸ و سنجنده استر).
  • چگونگی برش زدن تصاویر ماهواره ­ای.
  • چگونگی رجیستر سازی تصاویر ماهواره ­ای بر اساس یک لایه وکتوری(ماهواره آیکونوس).
  • چگونگی رجیستر سازی تصاویر ماهواره­ ای بر اساس یک تصویر ماهواره­ ای دیگر(ماهواره آیکونوس و ماهواره لندست).
  • چگونگی تغییر پیکسل سایز تصاویر ماهواره­ ای و نمونه­ یابی مجدد آن(سنجنده استر).
  • چگونگی اورتو کردن تصاویر ماهواره ای و رفع خطای جابجایی ارتفاعی(ماهواره آیکونوس).
  • چگونگی زمین مرجع کردن تصاویر ماهواره­ ای (ماهواره نوا و سنجنده مادیس)
  • چگونگی نقطه کنترل گرفتن در تصاویر ماهواره ­ای برای انجام تصحیحات هندسی (در نرم افزار ArcGIS)

موارد آموزش داده شده در فاز تئوری و مبانی پیش ­پردازش تصاویر ماهواره­ ای:

  • اصول امواج الکترومغناطیسی و تصحیحات رادیومتریکی
  • کنش امواج الکترومغناطیسی
  • تابش، همرفت و انتقال امواج الکترومغناطیسی
  • مدل­ های تایش الکترومغناطیسی
  • مدل موجی
  • مدل ذره­ای
  • کنش امواج الکترومغناطیسی با اتمسفر زمین
  • شکست امواج الکترومغناطیسی
  • پخش امواج الکترومغناطیسی
  • جذب امواج الکترومغناطیسی
  • بازتاب امواج الکترومغناطیسی
  • کتش امواج با سطح زمین
  • بازتاب، جذب و انتقال نیم­کره ­ای
  • چگالی شار تابشی
  • تابش ورودی (ایرادیانس) و خروجی
  • رادیانس
  • زاویه فضایی
  • ثبت انرژی توسط سنجنده
  • تصحیح خطاهای رادیومتریکی ناشی از سنجنده (با مرجع داخلی)
  • خطای Random Bad Pixel
  • خطای Line or Column Dropped Out
  • خطای Partial Line or Column Dropped Out
  • خطای Line Start Problem
  • خطای N-Line Striping
  • تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره­ ای اپتیکال
  • لزوم یا عدم لزوم انجام فرایند تصحیح اتمسفری
  • انواع روش­ های تصحیح اتمسفری
  • روش­ های تصحیح اتمسفری مطلق
  • تشریح مسیر امواج الکترومغناطیسی بین زمین و سنجنده
  • نمونه­ ای از فرایند تصحیح اتمسفری مطلق
  • تصحیح اتمسفری بر اساس مدل­ های انتقال تابش اتمسفری
  • روش­ های تصحیح اتمسفری نسبی
  • تصحیح اثر شیب و جهت شیب در تصاویر ماهواره­ ای
  • تصحیحات هندسی تصاویر ماهواره­ ای
  • خطاهای هندسی با مرجع داخلی و خارجی
  • خطای Skew
  • خطای تغییر توان تفکیک مکانی تصاویر اخذ شده
  • خطای جابجایی ارتفاعی
  • خطای تغییر مقیاس
  • خطاهای ناشی از تغیییرات ارتفاعی
  • خطاهای ناشی از تغییرات رفتار سکو
  • نقطه کنترل­ ها در فرایند تصحیح هندسی
  • انواع فرایند تصحیح هندسی
  • تصحیح هندسی بر اساس روش Image to Map Rectification
  • تصحیح هندسی بر اساس روش Image to Image Registration
  • منطق و اصول فرایند تصحیح هندسی بر اساس درون یابی مکانی و درون یابی مقادیر روشنایی تصویر
  • نقش RMSE در ارتباط با دقت تصحیحات
  • انواع روش­ های نمونه ­یابی مجدد در تصاویر ماهواره ­ای

آشنایی با مدرس دوره: امیرحسین احراری

untitled-1

 • کسب رتبه اول مقطع کارشناسی رشته سنجش از دور دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران با معدل کل ۱۸٫۱۰ .
 • پذیرفته شدن در مقطع کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران به عنوان استعداد درخشان.
 • انتخاب شدن به عنوان نخبه علمی از سوی بنیاد نخبگان ایران.
 • گذراندن دوره ۳۰ ساعته سنجش از دور ابرطیفی پیشرفته تحت نظر دکتر دانیل سرا، محقق سنجش از دور ابرطیفی سازمان هوافضای آلمان، در دانشکده نقشه برداری دانشگاه تهران.
 • شرکت در کارگاه سنجش از دور پیشرفته، تحت نظر پروفسور مولدر از مرکز ITC هلند، در دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 • گذراندن دوره ی آموزشی نرم افزارArcGIS10 مقدماتی و پیشرفته در دانشکده ی علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و کسب نمره ی ۱۰۰ .
 • تدریس سه دوره کلاس آموزش نرم افزار   ArcGIS10 (مقدماتی-پیشرفته) برای اولین بار در انجمن علمی سنجش از دور دانشکده ی جغرافیا ، دانشگاه تهران

فیلم قسمتی از پکیج آموزشی

گارانتی تضمین ۱۰۰ درصد کیفیت

چنانچه نیاز به مشورت در تهیه این پکیج داشتید می توانید با شماره زیر تماس بگیرید

تلفن تماس: ۰۹۳۹۳۳۵۸۲۴۲

نجفی