آموزش نرم افزار ENVI به صورت رایگان و کاربردی

در این دوره آموزشی که به صورت ویدئویی و رایگان در دسترس همه قرار گرفته است بر روی آموزش سنجش از دور با نرم افزار ENVI تاکید دارد و آموزش کامل سنجش از دور مورد نظر قرار گرفته است. اگر در هر سطحی از تخصص در کار با این نرم افزار قرار دارید توصیه می کنیم حتما در این دوره نیز شرکت کرده و یکبار امتحان کنید.


برای ثبت نام مشخصات خود را در فیلدهای زیر وارد کنید.


به کاربردی ترین آموزش رایگان پردازش تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ENVI خوش آمدید! 


 • مطالب ارائه شده در این آموزش رایگان تا چند صد هزار تومان ارزش دارد. 
 • تمامی مطالب ارائه شده در این آموزش برگرفته از فیلم تدریس امیرحسین احراری در موسسه تحقیقات اب دانشگاه تهران است.
 • شما میتوانید با استفاده از این دوره رایگان مطالبی را تجربه کنید که در هیچ یک از مراجع آموزشی بصورت رایگان عرضه نمیشود. 
 • در صورتی که شما فقط علاقمند به سنجش از دور باشید مشاهده این آموزش ایده های بسیار عالی را برای یادگیری بیشتر در این زمینه یه شما خواهد داد. 

آموزش نرم افزار ENVI


برای این آموزش به چه امکاناتی احتیاج دارید؟


با استفاده از این آموزش نرم افزار ENVI چه نکاتی را فرا می گیرید؟

 • چگونه داده های ماهواره ای را دانلود کنید؟
 • چگونه تصحیحات رادیومتریکی تصاویر ماهواره ای را انجام دهید؟
 • چگونه تصحیحات اتمسفری تصاویر ماهواره ای را انجام دهید؟
 • چگونه توان تفکیک مکانی تصاویر ماهواره ای را با روش های تلفیق فیوژن افزایش دهید؟
 • چگونه شاخص های طیفی کاربردی در سنجش از دور برای مطالعات گیاهی را محاسبه کنید؟
 • چگونه نقشه کاربری اراضی را تولید کنید؟
 • چگونه نقشه نوع کشت محصولات زراعی را تولید کنید؟
 • چگونه نقشه مساحت سطحی پهنه های آبی را تولید کنید؟

در این آموزش رایگان سنجش از دور از داده های چه ماهواره هایی استفاده شده است؟

 • ماهواره لندست ۸
 • ماهواره سنتینل ۲

این آموزش نرم افزار ENVI از چند بخش تشکیل شده است؟

 • بخش اول : ارائه یک مقدمه کاملا کاربردی در ارتباط با انجام پروژه در سنجش از دور
 • بخش دوم : روش دانلود و دسترسی به داده های ماهواره ای 
 • بخش سوم : تصحیحات رادیومتریکی و اتمسفری
 • بخش چهارم : فرایند استخراج پهنه های آبی از تصاویر ماهواره ای
 • بخش پنجم : تولید نقشه پوشش و کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای
 • بخش ششم : برداشت نمونه ها به منظور اعتبار سنجی نقشه کاربری اراضی
 • بخش هفتم : اعتبار سنجی نقشه کاربری اراضی به همراه آموزش آشکارسازی تغییرات 
 • بخش هشتم : تولید نقشه نوع کشت از تصاویر ماهواره ای

بخش اول حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • معرفی مهم ترین عناصر کاربردی در سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای
 • معرفی اصلی ترین مراحل پردازش تصاویر ماهواره ای در سنجش از دور 
 • معرفی ویژگی های داده های ماهواره ای سنجش از دور 
 • توان تفکیک مکانی و رابطه آن با پروژه ها
 • توان تفکیک طیفی و رابطه آن با پروژه ها 
 • توان تفکیک زمانی و رابطه آن با پروژه ها 
 • توان تفکیک رادیومتریکی و رابطه آن با پروژه ها
 • معرفی کاربردی ترین داده های ماهواره ای برای انجام پروژه های علمی سنجش از دور
 • مقایسه کارایی سنجنده های گوناگون در انجام پروژه های علمی سنجش از دور
 • معرفی پروژه های زیست محیطی که با استفاده از تصاویر ماهواره ای قابل انجام است. 
 • معرفی ماهواره های سری لندست 
 • معرفی ماهواره های سری سنتینل 

آموزش سنجش از دور

آموزش سنجش از دور


بخش دوم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • معرفی یکی از اصلی ترین مراجع دانلود داده های ماهواره ای 
 • آموزش گام به گام روش ثبت نام در سایت EarthExplorer
 • آموزش گام به گام روش دانلود تصاویر ماهواره ای سری لندست و سنتینل از سایت EarthExplorer

آموزش سنجش از دور

آموزش سنجش از دور


بخش سوم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • معرفی داده های ماهواره ای لندست 
 • روش فراخوانی تصاویر ماهواره ای لندست در نرم افزار ENVI
 • روش انجام تصحیحات رادیومتریکی خودکار بر روی تصاویر ماهوازه ای لندست ۸ 
 • روش محاسبه رادیانس تصاویر ماهواره ای لندست ۸
 • بررسی تفاوت بین رادیانس و رفلکتنس در تصاویر ماهواره ای 
 • روش انجام تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای لندست ۸ با استفاده از الگوریتم FLAASH بصورت کامل

آموزش رایگان سنجش از دور

آموزش رایگان سنجش از دور


بخش چهارم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • روش تصحیح رادیومتریکی تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 • روش تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ با استفاده از الگوریتم QUAC
 • روش تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 • روش اعتبار سنجی نتایج تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 • روش محاسبه شاخص پوشش گیاهی NDVI برای تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 • معرفی و پیاده سازی مراحل لازم در پروژه مساحت سطحی پهنه های آبی
 • تصحیح رادیومتریکی تصاویر ماهواره ای لندست ۸ در راستای محاسبه مساحت سطحی
 • تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای لندست ۸ در راستای محاسبه مساحت سطحی
 • محاسبه انواع شاخص های طیفی آب و رطوبت برای استخراج مساحت سطحی 
 • معرفی حد آستانه های کاربردی برای جداسازی پهنه های آبی از تصاویر بدست آمده از طریق شاخص های طیفی

آموزش کاربردی سنجش از دور

آموزش کاربردی سنجش از دور


بخش پنجم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • روش پیاده سازی طبقه بندی نظارت نشده
 • معرفی روش طبقه بندی نظارت شده
 • نمونه برداری در فرایند طبقه بندی نظارت شده 

آموزش کاربردی سنجش از دور

آموزش کاربردی سنجش از دور


بخش ششم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • بررسی میزان تفکیک پذیری کلاس ها در طبقه بندی نظارت شده
 • نقش فضای ویژگی در میزان تفکیک پذیری نمونه های برداشت شده برای هریک از کلاس ها
 • نقش پارامتر دیورژانس در تفکیک پذیری نمونه های برداشت شده برای هریک از کلاس ها
 • اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Minimum Distance
 • اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Maximum Likelihood
 • اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Neural Network
 • اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Support Vector Machine
 • نمونه برداری در گوگل ارث به منظور اعتبار سنجی نقشه های طبقه بندی شده


بخش هفتم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • اعتبار سنجی کیفی نقشه های طبقه بندی شده
 • اعتبار سنجی کمی نقشه های طبقه بندی شده 
 • معرفی ماتریس خطاها و  کاربرد آن در اعتبار سنجی
 • معرفی کارایی پارامترهای ماتریس خطا در اعتبار سنجی
 • معرفی نقش ضریب کاپا در اعتبار سنجی 
 • معرفی نقش پارامتر Overall Accuracy در اعتبار سنجی
 • معرفی نقش خطای Commission در اعتبار سنجی
 • معرفی نقش خطای Omission در اعتبار سنجی
 • آشنایی با روش های آشکار سازی تغییرات در پردازش تصاویر ماهواره ای
 • روش پیاده سازی آشکار سازی تغییرات مبتنی بر اطلاعات آماری
 • روش پیاده سازی آشکار سازی تغییرات مبتنی بر تصاویر و داده های باینری
 • روش پیاده سازی آشکار سازی تغییرات مبتنی بر روش های طبقه بندی تصاویر ماهواره ای 
 • روش آشکار سازی تغییرات بر اساس الگوریتم Change/No Change
 • روش آشکار سازی تغییرات بر اساس الگوریتم Increase/Decrease
 • روش آشکار سازی تغییرات بر اساس الگوریتم From/To
 • روش آشکار سازی تغییرات بر اساس شاخص های طیفی 
 • روش آشکار سازی تغییرات بر اساس تبدیلات تصاویر ماهواره ای 

آموزش جامع سنجش از دور

آموزش جامع سنجش از دور


بخش هشتم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • روش تولید نقشه نوع کشت با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ در این بخش آموزش داده شده است. 
 • روش ایجاد داده های سری زمانی 
 • روش ترکیب اطلاعات از طریق زمان های متفاوت 
 • روش بارزسازی تفاوت های زمین های زراعی در تصاویر ماهواره ای
 • روش استخراج چرخه فنولوژی از تصاویر ماهواره ای 
 • روش جداسازی محصولات زراعی مختلف بر اساس تغییرات چرخه رشد

آموزش کاربردی ENVI

آموزش کاربردی ENVI


برای ثبت نام مشخصات خود را در فیلدهای زیر وارد کنید.

۸۶ دیدگاه

 • سلام وقتتون بخیر من برای محاسبه دما با ماهواره مودیس از ایمیسیویتی باندهای ۳۱.۳۲ استفاده کردم اما خیلی خطا داشت راه دیگه ای برای محاسبه هست ؟

 • سلام
  آموزش ها بسیار حرفه ای و کاربردی
  نکات در آموزش ها
  ۱- دانش بالای مدرس محترم
  ۲- آموزش با زبان قابل فهم برای همه افراد
  ۳- آموزش کاربردی
  ۴- بیان نکات کلیدی
  بطور آموزش کاملا حرفه ای و کاربردی برای همه افراد حتی افرادی که فقط نام سنجش از دور را شنیده اند
  آرزوی سلامتی و توفیق برای مدرس محترم

 • با عرض سلام خدمت شما و تشکر به خاطر آموزش ها.
  من تصحیح اتمسفری تصاویر لندست۸ رو دقیقاطبق فیلم آموزشی انجام دادم ولی هر بار روی ۱%error واین پیغام رو نشون میده:
  forrtl:severe:inconsistent open/close parameters,unit99 fileE:/tamrin/OLI/flaash/IRECLN_FILE Image
  علت چیست ؟! متشکرم.

  • با سلام احترام خدمت شما

   ممنون از نقطه نظر مثبت شما.

   با فرض بر اینکه تمامی مراحل پردازشی را به درستی انجام داده اید، آدرس محل ذخیره سازی نتیجه تون رو با اسمی که ذخیره سازی میکنید تغییر بدید، اگر درست نشد مجددا پیام دهید.

   موفق باشید

 • با عرض سلام و وقت بخیر .
  طبق فیلم هایی که پردازش تصاویر سری لندست رو توضیح دادید در part6 برای رفع noise تصاویر ۲۰۰۳به بعد Extention
  Landsat_gapfill.sav رو معرفی کردید.
  امکان دسترسی به این افزونه چگونه است؟!
  ممنون از شما.

 • سلام آقای مهندس . ببخشید فایل extention رو که گفتید در سایت می گذارید نمی دونم باید از کدوم قسمت سایت جستجو کنم ؟! امروز باید کار تصحیحم رو می بردم دانشگاه اما فایل رو پیدا نکردم.

   • سلام آقای مهندس
    ممنون از شما به خاطر ارسال فایل.
    ببخشید یه سوال داشتم از حضورشما. اگر خطای strip لندست ۷ رو در Envi رفع کنیم میشه ازش در نرم افزار pci استفاده بشه یا اینکه باید برای استفاده در pci روش دیگری را برای رفع خطا به کار برد؟!
    متشکرم.

    • با سلام. خواهش میکنم.

     نتیجه تصویر تصحیح شده از خطای Strip را میتوانید در سایر نرم افزارها استفاده نمایید. فقط ممکن هست از فرمت ایراد بگیره که براحتی میتوانید نتیجه حاصله در envi را به فرمت tif تبدیل و در سایر نرم افزارها استفاده کنید

     موفق باشید

 • آقای مهندس ببخشید من زیاد سوال می پرسم . عذر می خوام دستور Layer staking رو که در فیلم ها توضیح دادید برای سنتینل .میشه با این دستور باندهایی از لندست ۸ یا ۷ یا۵ رو که فقط می خواهیم با اون ها کارکنیم رو هم در قالب یه فایل درست کنیم؟!
  ممنون از شما.

  • با سلام و احترام

   با یک سیستم دیگه یا browser دیگه هم تست کنید. چون افراد زیادی هستند که تا الان همه روزه ثبت نام میکنند و بصورت منظم فایل های رو دریافت کردند. درصورتی که حل نشد با مدیر سایت آقای مهندس نجفی مکاتبه نمایید.

   موفق باشید

 • با عرض سلام
  آیا میشه دستورgram schmidtرو روی تصویر ی که هیچ عملیات تصحیحی روش صورت نگرفته انجام داد . برای تهیه نقشه کاربری
  یه سوال دیگه هم داشتم من یکسری مراحل رو انجام دادم لطف می کنید شما بگید که درسته یا نه؟!
  سه باند green وredوNIR لندست ۷ سال ۲۰۰۵ رو stack کردم و سال ۲۰۰۰ هم همینطور.بعدش براساس این سه باند ۲۰۰۰ خطای سه باند ۲۰۰۵ رو رفع کردم
  مرحله بعد برای فیوژن سال ۲۰۰۵ با دستور gram نیاز به باند ۱۵ متری بود که این باند رو هم جدا فراخوانی و بعد رفع خطا کردم بعدش فیوژن کردم باهاش.
  فکر می کنم یکم پیچیده شد .نمی دونم این روش صحیحه یا نه؟!

  • با سلام و احترام

   بله میتوان در کاربرد تولید نقشه کاربری اراضی به شرطی که نخواهیم شاخص طیفی محاسبه کنیم، استفاده کرد (بدون انجام تصحیحات رادیومتریکی و اتمسفری)

   در ارتباط با برطرف سازی خطای داده ها بر اساس تصاویر سال ۲۰۰۰ : دقیقا منظورتون چه نوع خطایی هست؟ رادیومتریکی یا هندسی؟

   ساده ترین راهکار برای فیوژن برای هر سال

   داده های Collection-1 لندست نیازی به coregistration ندارد

   برای هر سال تصویر پانکروماتیک و چندطیفی را از طریق دستور Gram.. وارد و دستور را اجرا نمایید.

   آیا ساختار دیگری مدنظر شما است؟

 • سلام به حضورشما و تشکر.
  منظورم خطای نوارشدگی هست.
  الان مشکل من توی فیوژنه که میخوام توان تفکیک ۳۰ متری رو ۱۵ کنم برای۲۰۰۵. باند ۸ ،۱۵ متری رومیارم نمی دونم چرا تصویر با کیفیت بد با خطوط نوارمیاد روش .
  چند بار روش های مختلف رو امتحان کردم،نشد. اصلا میشه قبل از رفع خطای نوارها اول توان تفکیک رو ۱۵متر کنم بعد رفع خطا کنم؟!

  • از چه روشی برای تصحیح خطای نوار نوار شدگی در افزونه Gapfill استفده میکنید؟

   البته در بهترین حالت هم باز نتیجه تصحیح خیلی ایدال نخواهد شد، اگر قبل از برطرف سازی خطا نسبت به تلفیق اقدام کنید نتیجه بهتری بدست نمیاد.

   موفق باشید

  • خواهش میکنم. روش Triangulation را هم تست کنید. گاهی نتایج بسیار مناسبی دارد. در ارتباط با رفع خطای Gap باید عرض کنم که در بهترین حالت هم ما هرگز نمیتونیم انرژی های از دست رفته را بازیابی کنیم. روش Gap Fill تنها مزیت آن این است که جلوه بصری مناسب تری را نسبت به قبل برای تصویر ایجاد کرده و مقادیر جدبد بدست آمده در قسمت های GAP به هیچ عنوان قابل استناد نیستند چون بصورت مصنوعی اند.

   موفق باشید

 • با سلام و خسته نباشید.
  در موضوع تعیین و تخمین رواناب ناشی از برف اگه کاری انجام دادید ممنون میشم اطلاعاتتون رو به اشتراک بزارید.اینکه از تصاویر چه سنجنده ای استفاده کردید،در چه مقیاسیو در چه منطقه جغرافیایی، از کدام باندها، چگونه اعتبار سنجی کردید.
  یکی از محصولات MODIS هم در همین زمینه است( اگه اشتباه نکنم)؛ اگه از آن استفاده کردید چه پیشنهادی در این خصوص دارید.
  اگه مقاله خوبی در این مورد می شناسید بفرمایید.
  هدف من تعیین رواناب ناشی از برف با استفاده از سنجش از دور می باشد

 • سلام از زحمات شما بسیار سپاسگزارم. خداوند به شما توفیق روز افزون عنایت کند.
  با تقدیم احترام

 • با سلام خدمت استاد گرامی جناب آقای مهندس احراری و مدیر محترم سایت جناب آقای مهندس نجفی
  از تلاش شما گرامیان کمال تشکر را دارم. آیا امکان دارد که داده هایی که با آن در این فیلم کار کرده اید را دریافت نمایم.

  • با سلام و احترام

   ممنون از نقطه نظر مثبت شما.

   داده های مورد استفاده در این آموزش همگی بصورت رایگان از طریق سایت earthexplorer قابل دسترسی است. متاسفانه بدلیل پاره ای از مشکلات فعلا دسترسی به داده های این ویدیو امکان پذیر نیست بهتر هست از سایت مذکور نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

   موفق باشید

 • سلام وقت بخیر عذر میخوام در تهیه نقشه تغییر کاربری اراضی چطوری باید تشخیص بدیم که Tasseled cap و DVI و IPVI و RVI باید محاسبه کنیم؟؟؟؟؟

  • با سلام و احترام

   در صورتی که کلاس های مورد نظر شما با دقت مناسبی استخراج نشده باید از شاخص هایی که فرمودید به عنوان داده کمکی برای افزایش دقت طبقه بندی استفاده کرد. برای محاسبه این شاخص ها هم با استفاده از band math و با در اختیار داشتن فرمول هریک از آنها میتوانید نسبت به محاسبه این شاخص ها اقدام کنید.

   موفق باشید

 • سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیر
  اینجانب تبدیل ICA انجام دادم نتایج بهتری نسبت به PCA بدست آوردم .تبدیل ICA برای پوشش گیاهی روش درستیه؟ و سوال دیگر هم اینکه آیا می شه اول تبدیل ICA رو انجام داد بعد کاهش ابعاد به روش PCA انجام داد؟ (برای طبقه بندی پوشش گیاهی) این کار علمیه؟
  ممنون

  • با سلام و احترام

   روش ICA دقت بالاتری دارد بدلیل آنکه تغییرات زیر پیکسل را نیز در نظر میگیرد. توجه داشته باشید که تبدیل ICA هم کاهش ابعاد را انجام می دهد و نکته ای که فرمودید بر اساس نکاتی که در کتب مرجع گفته شده درست نیست. به نظر بنده این روش مناسب نیست.

   موفق باشید

 • با سلام و عرض خسته نباشید جناب مهندس،
  مهندس دیتا اوپر سنتینل رو چطور باید تو ENVI ایمپرت کرد؟ ادامه کار به چه صورت هست ؟ مثل کار با داده‌های لندست یا L1C sen2 ؟
  با احترام

  • با سلام و احترام

   داده های Level-1C ماهواره سنتینل بصورت اتوماتیک در ENVI باز نمیشود. به همین خاطر حتما باید تصاویر بصورت جداگانه در نرم افزار با استفاده از دستور open باز شوند. برای تصحیح داده های سنتینتل پیشنهاد میکنم از نرم افزار SNAP استفاده کنید.
   موفق باشید

 • با سلام خدپت مهندس احراری.از مطالب مفیدی که در سایت میگذارید کمال سپاس دارم.خواستم بپرسم. فیلم آموزشی نحوه ارتوفوتو کردن عکس های هوایی دارید؟

 • با سلام و خسته نباشید. آیا ثبت نام اینجانب فقط با وارد کردن نام و ایمیل تکمیل شده است؟ متشکرم از زحمات شما

 • با سلام مجدد و تشکر، من ۲۶ آذر ثبت نام کردم اما متاسفانه هنوز ایمیلی دریافت نکردم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 • سلام وقتتون بخیر
  شما گفتین که تو فیلدهای پایین جهت ثبت نام اقدام کنید ولی فیلدی جهت ثبت نام پیدا نکردم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 • سلام وقتتون بخیر
  من می‌خوام تعداد نمونه هم رو از فرمول کوکران یا مورگان بدست بیارم برای این منظور باید یه سری پارامتر‌ها رو وارد کنم تا برام حجم جامعه رو و بد حجم نمونه‌ها رو محاسبه کنه. سوال بنده اینه که برای چه اعدادی برای ضریبهای این فرمول بدم؟
  بطور کلی‌ چطور می‌شه تعداد نمونه هارو برای نمونه برداری از مثلا پهنهٔ آبی دریاچه ارومیه می‌شه حساب کرد؟
  آیا می‌شه تعداد پیکسل‌ها رو به عنوانه حجم جامعه لحاظ کرد؟ اگه بله چطور می‌شه تعداد کل پیکسلهی تصویر رو فهمید؟
  با احترام و سپاس

  • با سلام و احترام خدمت شما.

   فرمول هایی که میفرمایید رو بنده آشنایی ندارم و تا حالا با اونها کار نکردم. بر همین اساس نمیتونم دقیقا شما رو راهنمایی کنم. با عرض پوزش از خدمت شما.

   موفق باشید

 • با سلام
  وقتتون بخیر
  با توجه به اینکه موضوعی که کار کردم در مورد ارتباط بین شاخص های گیاه و خاک هست. در این تحقیق (در مقیاس مزرعه تحقیقاتی) با استفاده از دستگاه مادون قرمز، دمای برگ گیاهان و با دستگاه رطوبت سنج، رطوبت در عمق های مختلف اندازه گیری شده است.
  با توجه به اینکه اندازه کرت های این تحقیق کوچک بودند (هر کرت ۳ در ۴ بود و با سه تکرار) نتوانستم از تصاویر ماهواره ای استفاده بکنم. در تصاویر ماهواره ای جدید میشه تو پیکسل های کوچکتر کار کرد؟
  اگر امکانش هست در این مورد توضیح بدین خیلی ممنون میشم

 • با سلام و خداقوت
  از زحماتی که می کشید بسیار سپاسگزارم. خداوند به شما خیر عنایت کند.
  لطفاً برای مشخص کردن شاخص طیفی محصولی خاص منبعی معرفی کنید.
  با تقدیم احترام

 • با سلام خدمت استاد عزیز و گرامی
  بنده بخش ششم را دانلود کردم ولی بصورت فایل های pdf و word دانلود شد و فیلمی در پوشه نبود. چطور می تونم فیلم بخش ششم رو دانلود کنم. با تشکر فراوان از جنابعالی و اعضای محترم و سختکوش سایت.

 • سلام وقتتون بخیر سپاس بابت مطالب ارزنده ای که ارائه می دهید. یه سوال داشتم ، یه تصویر با استفاده از شیپ فایل در انوی برش دادم یه کادر مشکی دور تصویر هست که با edit envi header اون رو حذف کردم ولی همچنان کادر به رنگ سفید باقی هست . وقتی این تصویر رو به نرم افزار ایکاکنیشن میبرم وسگمنت سازی میکنم برای کادر هم سگمنت میسازه ، به نظرتون باید چیکارکنم. متشکرم

  • با سلام و احترام

   بابت تاخیر در پاسخ گویی عذرخواهی میکنم. به نوعی سوال شما جا افتاده بود. مناطق سیاه دور تصویر را به عنوان کلاس طبقه بندی نشده ازش نمونه برداری کنید و پس از تولید نقشه آن را از کلاس هاتون حذف نمایید.

   موفق باشید

   • باسلام خدمت استاد گرامی. من این دوره آموزشی رایگان رو دانلود کردم خیلی عالی هست واقعا ممنون به خصوص واسه ماکه توان پرداخت هزینه نداریم. خیلی عالی. اگه ممکن هست دوره استاد بزرگ سنجش از دور هم بصورت رایگان و یا باهزینه کمتر بذارین تا ماهم بتونیم استفاده کنیم. اجرتون باخدا . باتشکرازشما

    • با سلام و احترام خدمت شما.

     ممنون از نقطه نظر مثبت شما. دوره جدیدی با عنوان سکوی پرتاب نرم افزار ENVI طراحی کردیم و ویدیو آنهم آماده هست که بزودی فروش آن آغاز میشه. این دوره تقریبا ساختاری مشابه دوره استاد بزرگ ENVI رو داره ولی با قیمت ارزان تر که بزودی فروش آن رد سایت آغاز خواهد شد.

     دوره های رایگان سایت رو داریم افزایش میدیم و بنده کتاب گوگل ارث انجین رو هم نوشتم که بزودی فروش آن آغاز شده و با قیمت بسیار اندکی می توانید مطالب یک آموزش چندصد هزار تومانی را از طریق آن فرا بگیرید.

     موفق باشید

 • با عرض سلام و سپاس بابت مطالب ارزشمند شما
  جناب احراری آیا با استفاده از تصاویر ماهواره ای می توان پروفیل حرارتی یا درجه حرارت مربوط لایه های مختلف در سطوح آبی رو هم استخراج کرد؟ اگر بله از چه طریقی می تونم اطلاعاتی در این زمینه به دست بیارم
  بسیار سپاسگزارم

 • سلام خدمت استاد گرانسنگ آقای احراری عزیز.
  سپاس از آموزش های کاربردی و مفیدی که در اختیار میزارید.
  نیاز به راهنمایی داشتم. خواستم ببینم میشه همین مسیر رو جهت آشکار سازی کاربری شهری و مسکونی به جای پوشش گیاهی طی کنم؟ از چه شاخصی استفاده کنم؟ همون ndvi؟ مثلا در قسمت band threshold to roi باید چه عددی رو برای مقدار vaue وارد کنم ؟ میخوام مساحت کاربری مسکونی رو بدست بیارم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • با سلام و احترام

   با سپاس از لطف شما.

   بله امکان پذیر است. بهتر هست برای این هدف یکبار با شاخص ndbi تست کنید که شاخص تخصصی شهر است. در این شاخص مقادیر بزرگتر از ۰ یا ۰٫۱ به عنوان پوشش های شهری هستند اما در همه مناطق جهان بصورت ایدال عمل نمی کند.

   موفق باشید

 • با سلام و قبولی طاعات و عبادات خدمت شما
  من واسه دوره EN ثبت نام کردم اما هیچ پیامی برام نیومد
  لطفا پیگیری بفرمایید
  با تشکر فراوان

دیدگاهتان را بنویسید

آغاز فروش ویژه نخستین کتاب آموزش سامانه گوگل ارث انجین - تا 10 خردادلطفا کلیک کنید
+ +