دوره آموزش رایگان سنجش از دور کاربردی در نرم افزار ENVI


برای ثبت نام مشخصات خود را در فیلدهای زیر وارد کنید.


به کاربردی ترین آموزش رایگان پردازش تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ENVI خوش آمدید! 


 • مطالب ارائه شده در این آموزش رایگان تا چند صد هزار تومان ارزش دارد. 
 • تمامی مطالب ارائه شده در این آموزش برگرفته از فیلم تدریس امیرحسین احراری در موسسه تحقیقات اب دانشگاه تهران است.
 • شما میتوانید با استفاده از این دوره رایگان مطالبی را تجربه کنید که در هیچ یک از مراجع آموزشی بصورت رایگان عرضه نمیشود. 
 • در صورتی که شما فقط علاقمند به سنجش از دور باشید مشاهده این آموزش ایده های بسیار عالی را برای یادگیری بیشتر در این زمینه یه شما خواهد داد. 


برای این آموزش به چه امکاناتی احتیاج دارید؟


با استفاده از این آموزش چه نکاتی را فرا میگیرید؟

 • چگونه داده های ماهواره ای را دانلود کنید؟
 • چگونه تصحیحات رادیومتریکی تصاویر ماهواره ای را انجام دهید؟
 • چگونه تصحیحات اتمسفری تصاویر ماهواره ای را انجام دهید؟
 • چگونه توان تفکیک مکانی تصاویر ماهواره ای را با روش های تلفیق فیوژن افزایش دهید؟
 • چگونه شاخص های طیفی کاربردی در سنجش از دور برای مطالعات گیاهی را محاسبه کنید؟
 • چگونه نقشه کاربری اراضی را تولید کنید؟
 • چگونه نقشه نوع کشت محصولات زراعی را تولید کنید؟
 • چگونه نقشه مساحت سطحی پهنه های آبی را تولید کنید؟

در این آموزش از داده های چه ماهواره هایی استفاده شده است؟

 • ماهواره لندست ۸
 • ماهواره سنتینل ۲

این دوره آموزشی رایگان از چند بخش تشکیل شده است؟

 • بخش اول : ارائه یک مقدمه کاملا کاربردی در ارتباط با انجام پروژه در سنجش از دور
 • بخش دوم : روش دانلود و دسترسی به داده های ماهواره ای 
 • بخش سوم : تصحیحات رادیومتریکی و اتمسفری
 • بخش چهارم : فرایند استخراج پهنه های آبی از تصاویر ماهواره ای
 • بخش پنجم : تولید نقشه پوشش و کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای
 • بخش ششم : برداشت نمونه ها به منظور اعتبار سنجی نقشه کاربری اراضی
 • بخش هفتم : اعتبار سنجی نقشه کاربری اراضی به همراه آموزش آشکارسازی تغییرات 
 • بخش هشتم : تولید نقشه نوع کشت از تصاویر ماهواره ای

بخش اول حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • معرفی مهم ترین عناصر کاربردی در سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای
 • معرفی اصلی ترین مراحل پردازش تصاویر ماهواره ای در سنجش از دور 
 • معرفی ویژگی های داده های ماهواره ای سنجش از دور 
 • توان تفکیک مکانی و رابطه آن با پروژه ها
 • توان تفکیک طیفی و رابطه آن با پروژه ها 
 • توان تفکیک زمانی و رابطه آن با پروژه ها 
 • توان تفکیک رادیومتریکی و رابطه آن با پروژه ها
 • معرفی کاربردی ترین داده های ماهواره ای برای انجام پروژه های علمی سنجش از دور
 • مقایسه کارایی سنجنده های گوناگون در انجام پروژه های علمی سنجش از دور
 • معرفی پروژه های زیست محیطی که با استفاده از تصاویر ماهواره ای قابل انجام است. 
 • معرفی ماهواره های سری لندست 
 • معرفی ماهواره های سری سنتینل 


بخش دوم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • معرفی یکی از اصلی ترین مراجع دانلود داده های ماهواره ای 
 • آموزش گام به گام روش ثبت نام در سایت EarthExplorer
 • آموزش گام به گام روش دانلود تصاویر ماهواره ای سری لندست و سنتینل از سایت EarthExplorer


بخش سوم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • معرفی داده های ماهواره ای لندست 
 • روش فراخوانی تصاویر ماهواره ای لندست در نرم افزار ENVI
 • روش انجام تصحیحات رادیومتریکی خودکار بر روی تصاویر ماهوازه ای لندست ۸ 
 • روش محاسبه رادیانس تصاویر ماهواره ای لندست ۸
 • بررسی تفاوت بین رادیانس و رفلکتنس در تصاویر ماهواره ای 
 • روش انجام تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای لندست ۸ با استفاده از الگوریتم FLAASH بصورت کامل


بخش چهارم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • روش تصحیح رادیومتریکی تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 • روش تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ با استفاده از الگوریتم QUAC
 • روش تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 • روش اعتبار سنجی نتایج تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 • روش محاسبه شاخص پوشش گیاهی NDVI برای تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 • معرفی و پیاده سازی مراحل لازم در پروژه مساحت سطحی پهنه های آبی
 • تصحیح رادیومتریکی تصاویر ماهواره ای لندست ۸ در راستای محاسبه مساحت سطحی
 • تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای لندست ۸ در راستای محاسبه مساحت سطحی
 • محاسبه انواع شاخص های طیفی آب و رطوبت برای استخراج مساحت سطحی 
 • معرفی حد آستانه های کاربردی برای جداسازی پهنه های آبی از تصاویر بدست آمده از طریق شاخص های طیفی


بخش پنجم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • روش پیاده سازی طبقه بندی نظارت نشده
 • معرفی روش طبقه بندی نظارت شده
 • نمونه برداری در فرایند طبقه بندی نظارت شده 


بخش ششم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • بررسی میزان تفکیک پذیری کلاس ها در طبقه بندی نظارت شده
 • نقش فضای ویژگی در میزان تفکیک پذیری نمونه های برداشت شده برای هریک از کلاس ها
 • نقش پارامتر دیورژانس در تفکیک پذیری نمونه های برداشت شده برای هریک از کلاس ها
 • اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Minimum Distance
 • اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Maximum Likelihood
 • اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Neural Network
 • اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Support Vector Machine
 • نمونه برداری در گوگل ارث به منظور اعتبار سنجی نقشه های طبقه بندی شده


بخش هفتم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • اعتبار سنجی کیفی نقشه های طبقه بندی شده
 • اعتبار سنجی کمی نقشه های طبقه بندی شده 
 • معرفی ماتریس خطاها و  کاربرد آن در اعتبار سنجی
 • معرفی کارایی پارامترهای ماتریس خطا در اعتبار سنجی
 • معرفی نقش ضریب کاپا در اعتبار سنجی 
 • معرفی نقش پارامتر Overall Accuracy در اعتبار سنجی
 • معرفی نقش خطای Commission در اعتبار سنجی
 • معرفی نقش خطای Omission در اعتبار سنجی
 • آشنایی با روش های آشکار سازی تغییرات در پردازش تصاویر ماهواره ای
 • روش پیاده سازی آشکار سازی تغییرات مبتنی بر اطلاعات آماری
 • روش پیاده سازی آشکار سازی تغییرات مبتنی بر تصاویر و داده های باینری
 • روش پیاده سازی آشکار سازی تغییرات مبتنی بر روش های طبقه بندی تصاویر ماهواره ای 
 • روش آشکار سازی تغییرات بر اساس الگوریتم Change/No Change
 • روش آشکار سازی تغییرات بر اساس الگوریتم Increase/Decrease
 • روش آشکار سازی تغییرات بر اساس الگوریتم From/To
 • روش آشکار سازی تغییرات بر اساس شاخص های طیفی 
 • روش آشکار سازی تغییرات بر اساس تبدیلات تصاویر ماهواره ای 


بخش هشتم حاوی چه نکات آموزشی است؟

 • روش تولید نقشه نوع کشت با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ در این بخش آموزش داده شده است. 
 • روش ایجاد داده های سری زمانی 
 • روش ترکیب اطلاعات از طریق زمان های متفاوت 
 • روش بارزسازی تفاوت های زمین های زراعی در تصاویر ماهواره ای
 • روش استخراج چرخه فنولوژی از تصاویر ماهواره ای 
 • روش جداسازی محصولات زراعی مختلف بر اساس تغییرات چرخه رشد


برای ثبت نام مشخصات خود را در فیلدهای زیر وارد کنید.

۷ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید