نویسنده -محمد

کتاب فارسی

زمین آمار چیست؟

آمار علم جمع‌آوری نمونه، سازمان‌دهی مشاهدات، پردازش آن‌ها، تفسیر نتایج حاصل از پردازش و تعمیم نتایج...