نویسنده -احمد نجفی

اخبار

ArcGIS Earth منتشر شد

تابستان گذشته شرکت ازری در کنفرانس بین المللی در سان دیه گو اولین نسخه ArcGIS Earth را معرفی نمود...

در حال ثبت نام: دوره آموزشی آنلاین سنجش از دور با نرم افزار ENVI در 24 ساعتثبت نام میکنم
+ +