ویدئوهای آموزشی

محصول تبخیر و تعرق سنجنده مادیس

نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

در این ویدیو آموزشی مهندس امیرحسین احراری به معرفی محصول تبخیر و تعرق سنجنده مادیس با استفاده از نرم افزار ENVI 5.3 پرداخته است.

ساختار الگوریتم مورد استفاده برای برآورد محصول تبخیر و تعرق سنجنده مادیس را میتوانید در شکل زیر مشاهده نمایید :

 

1

دیدگاهتان را بنویسید