محصولات دانلودی

کاربری اراضی به سبک کلاس استاد بزرگ ENVI

امیرحسین احراری
نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

مشخصات فیلم آموزشی کاربری اراضی به سبک کلاس استاد بزرگ ENVI
مدت : 180 دقیقه
مدرس : امیرحسین احراری
مخاطب : علاقمندان به سنجش از دور (متخصصین و دانشجویان سنجش از دور و علوم مرتبط با آن)

39,900 تومان – پرداخت

 


این فیلم آموزشی مربوط به آخرین جلسه از کلاس دوره سوم استاد بزرگ ENVI است که دوره آن به پایان رسیده و دوره های جدیدتر در حال برگزاری و ثبت نام است.

آیا میدانید نرم افزار ENVI با چه روش هایی میتواند نقشه کاربری و پوشش اراضی تولید کند؟

چه دستوراتی در نرم افزار بصورت کاربردی در استخراج نقشه مورد استفاده قرار میگیرند؟

کدامیک از الگوریتم هایی که برای طبقه بندی استفاده میشود بهترین است؟

آیا یک روش طبقه بندی واحد وجود دارد که پاسخ گوی تمامی محدودیت ها باشد؟

کدامیک از روش های آشکارسازی تغییرات بهتر از روش های دیگر عمل میکند؟

چه روش هایی برای اشکارسازی تغییرات وجود دارد؟

آشکار سازی تغییرات بر اساس نقشه های طبقه بندی شده چگونه است؟

روش نمونه برداری داده ها و استفاده از الگوریتم های مختلف به منظور طبقه بندی چگونه است؟

در این آموزش 180 دقیقه ای امیرحسین احراری در یک جلسه نکات مهم و با ارزشی را در ارتباظ با فرایند ها و روش های طبقه بندی در اختیار محققین و کاربران قرار داده است.

در این ویدیو آموزشی چه نکاتی آموزش داده میشود؟
آشنایی با لزوم یا عدم لزوم انجام تصحیحات اتمسفری برای فرایند طبقه بندی
در فرایند طبقه بندی چه زمانی نیاز به تصحیحات رادیومتریکی وجود دارد و چه زمانی این گونه نیست
طبقه بندی روش های طبقه بندی مختلف
طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشده
آیا طبقه بندی نظارت نشده میتواند به عنوان یک خروجی نهایی مورد استفاده قرار بگیرد؟
طبقه بندی نظارت شده از چه تفاوتی با طبقه بندی نظارت نشده برخوردار است ؟
طبقه بندی نظارت نشده چه ارتباطی با طبقه بندی نظارت شده دارد؟
در کجا باید طبقه بندی نظارت شده و در چه مواردی باید طبقه بندی نظارت نشده را انجام دهیم؟
مقایسه عملکرد الگوریتم های Maximum Likelihood, Minimum Distance, SVM , Neural Network
طبقه بندی شی گرا چیست؟
روش انجام طبقه بندی شی گرا در نرم افزار ENVI به چه صورت است؟
هدف از ایجاد طبقه بندی شی گرا حل چه مشکلی در تصاویر ماهواره ای بوده است؟
آیا استفاده از طبقه بندی شی گرا به عنوان بهترین گزینه برای طبقه بندی است؟
منظور از طبقه بندی های پارامتریکی و غیر پارامتریک چیست؟
طبقه بندی های طیف مبنا به چه صورتی عمل میکنند؟
رفتارهای طیفی چگونه میتوانند در فرایند طبقه بندی اثر گذار باشند؟
تفکیک پذیری کلاس ها در فرایند طبقه بندی چگونه ارزیابی میشود؟
فاکتور دیورژانس چیست؟
فاکتوری توزیع پیکسل ها در فضای ویژگی چیست؟
خروجی های پردازش های مختلف چگونه در فرایند طبقه بندی اثر می گذارند؟
آشکار سازی تغییرات در نرم افزار ENVI برای تصاویر چند زمانه به چه صورتی انجام میشود؟
آشکارسازی تغییرات بصورت طیف مینا
آشکار سازی تغییرات بر اساس روش های تبدیلی
آشکار سازی تغییرات بر اساس نقشه های طبقه بندی شده
آشکار سازی تغییرات بر اساس تصاویر
روش تولید نقشه های افزایش و کاهش کاربری ها
روش تولید نقشه های تغییرات نوع کاربری بین دو زمان

مشخصات فیلم آموزشی کاربری اراضی در کلاس استاد بزرگ ENVI
مدت : 180 دقیقه
مدرس : امیرحسین احراری
مخاطب : علاقمندان به سنجش ا زدور (متخصصین و دانشجویان سنجش از دور و علوم مرتبط با آن)
مبلغ : 39900
ویژگی : پروژه محور و کاربردی

حتی اگر کاربری اراضی را بلد هستید بازهم این آموزش با ارزش به شما پیشنهاد میشود.

فرایند طبقه بندی داده های ماهواره ای بصورت جامع در زیر نمایش داده شده است.
1- انتخاب تصویر یا تصاویر بهینه و مناسب برای انجام فرایند طبقه بندی: این امر تا حد زیادی تابعی است از نوع پوشش¬ها و پدیده¬های مختلف سطح زمین به همراه کلاس های مورد نظر کاربر که قصد نمایش دادن آنها را در خروجی نهایی دارا است. در همین راستا علاوه بر بهترین تاریخ باید بهترین سنسور و بهترین توان های تفکیک در ارتباط با کاربرد مورد نظر تعیین شود.
2- تعریف خوشه ها در فضای ویژگی: در ارتباط با خوشه بندی در فضای ویژگی بصورت کلی دو رهیافت وجود دارد. رهیافت طبقه¬بندی نظارت شده و طبقه بندی نظارت نشده. در طبقه بندی نظارت شده خوشه های ار طریق نمونه های برداشت شده توسط کاربر در فضای ویژگی شکل میگیرد اما این در حالی است که در روش طبقه بندی نظارت نشده خوشه ها بصورت اتوماتیک بر اساس میزان تفکیک پذیری طیفی پدیده ها در ویژگی های آماری شناسایی و دسته بندی میشوند.
3- انتخاب الگوریتم مناسب برای انجام فرایند طبقه بندی : پس از شکل گیری خوشه ها به عنوان مرجع نمونه برای هریک از کلاس ها ، حال چگونگی الحاق سایر پیکسل ها به هریک از کلاس ها مطرح میشود. تمامی روش های نظارت شده در این مرحله از یکدیگر متمایز میشوند چراکه هریک از آنها از ساختار خاص برای الحاق پیکسل ها به کلاس های مختلف برخوردرا هستند.
4- اجرای طبقه بندی: پس از اجرای الگوریتم طبقه بندی هریک از پیکسل ها به یک کلاس خاص با یک مقدار خاص اختصاص داده میشود و از این طریق میتوان پدیده های مختلف سطح زمین را از یکدیگر تفکیک و متمایز نمود.
5- اعتبار سنجی نتایج: پس از اینکه نقشه طبقه بندی شده تولید شد، حال لازم است تا نتیجه بدست آمده با استفاده از نمونه های مرجع اعتبار سنجی شود. اعتبار سنجی با استفاده از برداشت نمونه های زمینی و محاسبه ماتریس خطا بصورت کامل صورت خواهد گرفت.

آماده سازی برای طبقه بندی تصاویر
یک هدف بسیار مهم در ارتباط با فاز طبقه بندی وجود دارد و آن تبدیل کردن تصویر به داده های موضوعی است. در نقشه طبقه-بندی شده به جای مقادیر فیزیکی رسیده شده به سنجنده مقدار مربوط به آن کلاس موضوعی نمایش داده شده است.

ویژگی های موضوعی که در داخل نقشه نمایش داده میشود میتواند اطلاعاتی در ارتباط با کاربری و پوشش اراضی، نوع خاک، ترکیب کانی شناسی یک منطقه باشد که در مدل های مختلف وارد شده و برای استخراج اطلاعات بیشتر و تحلیل ها میتواند مورد استفاده قرار گرفته و یا اینکه به عنوان یک محصول نهایی برای تصمیم گیری توسط مدیران مورد استفاده قرار بگیرد.

درواقع طبقه بندی تصاویر به عنوان فرایند کاهش داده ها در نظر گرفته میشود چراکه در آن از اطلاعاتت چندین باند استفاده شده و یک خروجی نهایی تولید میشود که دربردارنده عموام اطلاعات موجود در سایر باندهای دیگر است.
باتوجه به ایده ها و کاربرد مورد نظر کاربران تعداد کلاس های هدف در یک تصویر تعیین میشود. اینکه چه تعداد کلاس هایی را میتوان در یک نقشه طبقه بندی شده در اختیار داشت تابعی است از زمان و تاریخی که از آن تصویر در اختیار دارید.

به عنوان مثال گیاهان از یک چرخه رشد برخوردار هستند. در این رابطه در داخل چرخه رشددر یک زمان گیاه وجود دارد و در زمانی دیگر وجود ندارد. در یک زمان میتوان گیاه را بصورت کامل و رشد کرده در تصویر مشاهده نمود و در زمانی دیگر اینگونه نیست.

زمان از اهمیت بسیار بالایی در ارتباط با تعداد کلاس هایی که میتوان استخراج کرد برخوردار است. گاهی وجود ابر و حتی زاویه تابش خورشید خود به عنوان عوامل بسیار مهمی هستند که دراین رابطه میتواند اثر گذار باشد.

بازه های زمانی که تصاویر ماهواره ای نیز اخذ میشوند ایجاد کننده محدودیت است. گاهی توان تفکیک زمانی یک سنجنده امکانی را فراهم می آورد که بتوان پدیده های سطح زمین را بصورت روزانه مطالعه نمود و گاهی نیز توان تفکیک زمانی این امکان را در هر 16 روز یکبار برای کاربران فراهم می آورد.

سوالات متداول :

بصورت کلی روشهای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای به چند دسته تقسیم بندی و طبقه بندی میشود؟
از دیدگاه تجربی در پروژه های مختلف به این صورت تعریف میشود:
1) نظارت شده و نظارت نشده
2) پارامتریک و شی گرا
3) پیکسل مبنا و شی گرا
4) طیف مبنا و غیر طیفی
5) شبکه های عصبی مصنوعی
6) طبقه بندی درختی

کدام روش طبقه بندی به عنوان بهترین روش است؟
هیچ کدام. بهترین روش طبقه بندی از طریق سعی و و خطا، کیفیت نمونه های برداشت شده، نوع داده ورودی برای طبقه بندی و همگون بودن و ناهمگون بودن منطقه مورد مطالعه تعیین میشود.

کاربرد طبقه بندی نظارت نشده چیست؟
طبقه بندی نظارت نشده به عنوان مقدمه ای بر طبقه بندی نظارت شده است. در این روش کاربر نسبت به کلاس ها و میزان تفکیک پذیری طیفی بین پدیده ها علم و آگاهی کافی ندارد . بر همین اساس استفاده از این روش در درک بهتر وضعیت کلاس های موجود در منطقه مورد مطالعه کمک کننده است.

آیا طبقه بندی نظارت نشده میتواند به عنوان خروجی نهایی مورد استفاده قرار بگیرد؟
طبقه بندی نظارت نشده هرگز به عنوان نتیجه نهایی در زمانی که رسیدن به بالاترین میزان دقت مورد توجه است، مورد استفاده قرار نمیگیرد. این روش تنها در طبقه بندی هرچه بهتر در فرایند طبقه بندی نظارت شده میتواند کمک کننده باشد.

طبقه بندی شی گرا چه تفاوتی با طبقه بندی پیکسل مبنا دارد؟
در طبقه بندی شی گرا مبنای طبقه بندی ویژگی های مکانی پدیده های مختلف اعم از شکل، بافت، الگو، طول، مساحت، عرض ، پخی و غیره است که با استفاده از فیلترهای گوناگون قابل استخراج است.

هدف از ایجاد طبقه بندی شی گرا چیست؟
هدف از ایجاد طبقه بندی شی گرا حل مشکل طبقه بندی در تصاویر ماهواره ای توان تفکیک مکانی بالا است. در این تصاویر بدلیل شباهت بالای طیفی بین پدیده های گوناگون و ناهمگونی موجود در منطقه بدلیل تنوع، عملا روش های طبقه بندی پیکسل مبنا نمیتواند بصورت موثری مورد استفاده قرار بگیرد. بر همین اساس روش های طبقه بندی شی گرا برای افزایش دقت طبقه بندی ارائه شدند.

این محصولات آموزشی را از دست ندهید :

محصول روش تولید نقشه کاربری اراضی با استفاده از داده های ماهواره سنتینل 2 (محصول دانلودی)
محصول روش تولید نقشه کاربری اراضی با استفاه از داده های سنجنده مادیس (محصول دانلودی)

 

39,900 تومان – پرداخت

   

دیدگاهتان را بنویسید

تخفیف 25 درصدی همه محصولات به مناسبت نیمه شعبان - کد تخفیف: shaban25ورود به بخش محصولات دانلودی
+ +