اخبار

همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین

نوشته شده توسط احمد نجفی

برای اطلاعات بیشتر و توضیحات مرتبط به ادامه مطلب مراجعه کنید


کاربرد علوم و فناوری های نوین در :
– زراعت و اصلاح نباتات ( بیوتکنولوژی، اصلاح واریته­های گیاهی،  برآورد  و مدیریت محصولات کشاورزی، تنشهای محیطی و …)
– دامپروری (اصلاح، تغذیه، بیوتکنولوژی و مدیریت دامپروری و …)
– صنایع غذایی (میکروبیولوژی، تکنولوژی های نوین و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی و …)
– آب و خاک (نقشه برداری خاک، کیفیت خاک و مدیریت پایدار آن و …)
– ترویج و توسعه کشاورزی ( کاربرد IT  و ICT  در ترویج و توسعه کشاورزی و …)
– مکانیزاسیون کشاورزی (مدیریت کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی، مهندسی فرآوری محصولات کشاورزی و …)
– آبیاری (بهره وری آب ، روشهای نوین آبیاری و …)
– گیاهپزشکی (آفات وعوامل بیماریزای گیاهی و …)
– باغبانی (تغذیه محصولات باغبانی، هورمون‌های گیاهی، و…)
– هواشناسی کشاورزی (کاربرد RS و GIS در شناخت و ارزیابی خشکسالی های کشاورزی و …)
– شیلات
 – محیط زیست (انرژی های نو و محیط زیست، آلودگی های محیط زیست، مدیریت محیط زیست، اسلام و محیط زیست، تنوع زیستی و اکوتوریسم، آموزش محیط زیست، توسعه پایدار و محیط زیست، مدیریت آب، پساب و پسماند، ریزگزدها و محیط زیست، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی زیست محیطی، مدل سازی زیست محیطی و نرم افزارهای تخصصی زیست محیطی  و ….)
– جنگل و مرتع (کاربرد RS و GIS در مدیریت جنگل و مرتع و …)
– آبخیزداری (کاربرد RS و GIS در مدیریت جامع حوضه های آبخیز و …)

– بیابان (کاربرد RS و GIS در پایش بیابان، روش های نوین کنترل فرسایش بادی و …)

برای ورود به سایت همایش بر روی لینک زیر کلیک کنید:


سایت همایش

دیدگاهتان را بنویسید