sat

موقعیت ماهواره های زمین در گوگل ارث

در این ویدئو ۱۳۰۰۰ ماهواره ای که به دور زمین گردش می کنند درگوگل ارث نشان داده شده است.

sat

 

 

پاسخ دهید