محصولات دانلودی

محاسبه شاخص های کاربردی خشک سالی در Google Earth Engine

امیرحسین احراری
نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com
آموزش محاسبه پرکاربردترین شاخص های خشکسالی در گوگل ارث انجین منتشر شد!
آموزش محاسبه شاخص های خشکسالی با استفاده از داده های سنجنده مادیس. 
آموزش محاسبه شاخص VCI و تحلیل سری زمانی آن. 
آموزش محاسبه شاخص TCI و تحلیل سری زمانی آن. 
آموزش محاسبه شاخص خشکی PDSI و تحلیل سری زمانی آن. 

مشخصات محصول آموزشی 

 • قیمت: ۴۹۹۰۰ تومان 
 • مدرس: امیرحسین احراری (کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای)
 • موضوع: سنجش از دور اقلیم شناسی
 • نرم افزار: سامانه پردازشی گوگل ارث انجین
 • مخاطب: متخصصین علوم زمین و محیط زیست

عناوین آموزشی

 • روش محاسبه شاخص VCI
 • روش برآورد تغییرات رطوبت گیاهان 
 • سری زمانی شاخص VCI
 • نقش شاخص VCI در مطالعات خشکسالی
 • روش محاسبه شاخص TCI
 • روش برآورد تغییرات خشکی گیاهان 
 • سری زمانی شاخص TCI
 • نقش شاخص TCI در مطالعات خشکسالی
 • برآورد شاخص شدت خشکی PDSI
 • روش تحلیل سری زمانی شاخص PDSI
 • رابطه شاخص های متفاوت در تحلیل وضعیت خشکسالی

شاخص VCI چیست؟

 • شاخص برآورد رطوبت گیاهان در زمین های زراعی است. 
 • یکی از پارامترهای موثر در مطالعه خشک سالی از طریق تغییرات رطوبت گیاهان است. 
 • افزایش شاخص VCI در طول زمان نشان دهنده افزایش رطوبت گیاه و کاهش آن نشان دهنده کاهش رطوبت گیاهان است. 
 • کاهش رطوبت گیاهان در طول زمان، یکی از نشانه های وقوع حشکسالی است.

نمودار تغییرات شاخص VCI


شاخص TCI چیست؟

 • شاخص برآورد خشکی گیاهان در زمین های زراعی است. 
 • یکی از پارامترهای موثر در مطالعه خشک سالی با استفاده از خشکی گیاهان در زمین های زراعی است. 
 • افزایش شاخص TCI در طول زمان نشان دهنده افزایش خشکی و کاهش رطوبت در محصولات است. 
 • افزایش خشکی گیاهان در طول زمان یکی از نشانه های وقوع خشک سالی است.

نمودار تغییرات شاخص TCI


شاخص PDSI چیست؟

 • نشان دهنده شدت خشکی در منطقه است. 
 • از تبخیر و تعرق پتانسیل و تغییرات بارش در منطقه استفاده میکند. 
 • کاهش مقدار این شاخص نشان دهنده خشکی و افزایش آن نشان دهنده رطوبت است. 
 • هرچه مقدار منفی بیشتری در این شاخص ثبت شود نشان دهنده خشکی بیشتر در منطقه مورد مطالعه است. 

نمودار تغییرات شاخص PDSI


مشخصات محصول آموزشی 

 • قیمت: ۴۹۹۰۰ تومان 
 • مدرس: امیرحسین احراری (کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای)
 • موضوع: سنجش از دور اقلیم شناسی
 • نرم افزار: سامانه پردازشی گوگل ارث انجین
 • مخاطب: متخصصین علوم زمین و محیط زیست
   

دیدگاهتان را بنویسید

در حال ثبت نام: وبینار رایگان رونمایی از کتاب گوگل ارث انجین در سنجش از دور – به همراه یک آموزش کاربردیلطفا کلیک کنید
+ +