محصولات دانلودی

راهنمای تهیه نقشه و برآورد تغییرات کاربری اراضی با کمک تصاویر مودیس در ENVI

نوشته شده توسط محمد
رایگان – دانلود نمایید

این جزوه آموزشی به نحوه استخراج کاربری های اراضی از تصاویر مودیس و بررسی تغییرات آنها پرداخته و توصیه می شود حتما ار این جزوه استفاده نمایید.

به زبانی کاملا ساده و گویا نوشته شده و جا دارد از آقای سهیل رضازاده به جهت تهیه این آموزش کمال تشکر را داشته باشیم.

Jeld2

مواردی که در این کتابچه به آن پرداخته شده شامل موارد زیر است:

1. انتخاب سنجنده مورد نظر و دانلود تصویر مناسب
2. زمین مرجع نمودن تصاویر سطح یک دانلود شده از MODIS با کمک ENVI
3. آماده سازی ترکیب باندی مناسب از تصویر دانلود شده
3-1- ایجاد شاخص های پوششی مناسب و کمک دهنده در تولید نقشه کاربری اراضی
3-2- ترکیب باندهای مورد نیاز برای شروع عملیات طبقه بندی و تولید نقشه کاربری اراضی
3-3- بریدن محدوده مطالعاتی مورد نظر از تصویر با ترکیب باندی مناسب
4. طبقه بندی نظارت شده به روش Maximum Likelihood
4-1- انتخاب نمونه از کلاس های مورد نظر
4-2- تکرار اعمال فوق برای 8 دسته متفاوت دیگر و ذخیره مجدد آن
4-3- استفاده از ابزار Classification/Supervised/Maximum Likelihood
4-4- صحت سنجی با کمک ضریب کاپا و نمونه دوم فراخوانی شده
5. ورود تصاویر طبقه بندی شده به محیط Arc GIS و تحلیل نتایج آنها
6. ایجاد یک تصویر یکپارچه از بین تصاویر دانلود شده برای هر سال (برای کاهش خطا و حذف نقاط ابری تصاویر) و حذف طبقه کلاس¬بندی نشده
7. انتخاب کمترین سطح موجود از برف و یخ در تمام تصاویر سال های مورد مطالعه بعنوان کلاس برف و یخ (بدلیل وجود تغییرات در سطح پوشاننده در طول روزهای سال) و ادغام دسته آب و برف و یخ در یک دسته
8. ایجاد شبکه بندی بر روی محدوده مطالعاتی
9. محاسبه میزان سهم کاربری هر شبکه با کمک ابزار Spatial Analyst Tools/Zonale/Tabulate Area
10. جداسازی محدوده های استانی و تعیین میزان تغییرات هر کاربری در آنها
10-1- جداسازی محدوده های استانی با ابزار Clip
10-2- محاسبه میزان تغییرات یک کاربری به کاربری دیگر برای هریک از برش ها
11. نتایج
12. نتایج مربوط به محاسبات تغییرات کاربری اراضی با شبکه بندی 250*250 متر مربعی (حالت اولیه)
13. پیوست

 

رایگان – دانلود نمایید

 

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید