محصولات دانلودی

راهنمای تهیه نقشه و برآورد تغییرات کاربری اراضی با کمک تصاویر مودیس در ENVI

نوشته شده توسط محمد
رایگان – دانلود نمایید

این جزوه آموزشی به نحوه استخراج کاربری های اراضی از تصاویر مودیس و بررسی تغییرات آنها پرداخته و توصیه می شود حتما ار این جزوه استفاده نمایید.

به زبانی کاملا ساده و گویا نوشته شده و جا دارد از آقای سهیل رضازاده به جهت تهیه این آموزش کمال تشکر را داشته باشیم.

Jeld2

مواردی که در این کتابچه به آن پرداخته شده شامل موارد زیر است:

۱٫ انتخاب سنجنده مورد نظر و دانلود تصویر مناسب
۲٫ زمین مرجع نمودن تصاویر سطح یک دانلود شده از MODIS با کمک ENVI
۳٫ آماده سازی ترکیب باندی مناسب از تصویر دانلود شده
۳-۱- ایجاد شاخص های پوششی مناسب و کمک دهنده در تولید نقشه کاربری اراضی
۳-۲- ترکیب باندهای مورد نیاز برای شروع عملیات طبقه بندی و تولید نقشه کاربری اراضی
۳-۳- بریدن محدوده مطالعاتی مورد نظر از تصویر با ترکیب باندی مناسب
۴٫ طبقه بندی نظارت شده به روش Maximum Likelihood
۴-۱- انتخاب نمونه از کلاس های مورد نظر
۴-۲- تکرار اعمال فوق برای ۸ دسته متفاوت دیگر و ذخیره مجدد آن
۴-۳- استفاده از ابزار Classification/Supervised/Maximum Likelihood
۴-۴- صحت سنجی با کمک ضریب کاپا و نمونه دوم فراخوانی شده
۵٫ ورود تصاویر طبقه بندی شده به محیط Arc GIS و تحلیل نتایج آنها
۶٫ ایجاد یک تصویر یکپارچه از بین تصاویر دانلود شده برای هر سال (برای کاهش خطا و حذف نقاط ابری تصاویر) و حذف طبقه کلاس¬بندی نشده
۷٫ انتخاب کمترین سطح موجود از برف و یخ در تمام تصاویر سال های مورد مطالعه بعنوان کلاس برف و یخ (بدلیل وجود تغییرات در سطح پوشاننده در طول روزهای سال) و ادغام دسته آب و برف و یخ در یک دسته
۸٫ ایجاد شبکه بندی بر روی محدوده مطالعاتی
۹٫ محاسبه میزان سهم کاربری هر شبکه با کمک ابزار Spatial Analyst Tools/Zonale/Tabulate Area
۱۰٫ جداسازی محدوده های استانی و تعیین میزان تغییرات هر کاربری در آنها
۱۰-۱- جداسازی محدوده های استانی با ابزار Clip
۱۰-۲- محاسبه میزان تغییرات یک کاربری به کاربری دیگر برای هریک از برش ها
۱۱٫ نتایج
۱۲٫ نتایج مربوط به محاسبات تغییرات کاربری اراضی با شبکه بندی ۲۵۰*۲۵۰ متر مربعی (حالت اولیه)
۱۳٫ پیوست

 

رایگان – دانلود نمایید

 

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید