محصولات دانلودی

اعتبار سنجی نقشه های کاربری اراضی در ENVI

نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

محصول آموزشی کاربردی در زمینه شناخت ماتریس خطاها و کاربرد آن در اعتبار سنجی نقشه های تولید شده از تصاویر ماهواره ای!


 • آیا با ماتریس خطاها در سنجش از دور آشنایی دارید؟
 • آیا با روش اعتبار سنجی نقشه های کاربری اراضی در سنجش از دور آشنایی دارید؟
 • آیا با روش برداشت نمونه های مرجع اعتبار سنجی نقشه های کاربری اراضی آشنایی دارید؟
 • آیا میدانید گوگل ارث چگونه میتواند در فرایند اعتبار سنجی نقشه ها استفاده شود؟
 • آیا با مولفه های مربوط به دقت کلی و جزیی نقشه های کاربری اراضی آشنایی دارید؟

مشخصات محصول آموزشی

 • قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 
 • مدرس : امیرحسین احراری (طراح و مدرس بیش از ۵۰ محصول و دوره آموزشی تخصصی در زمینه سنجش از دور)
 • نرم افزارها : ENVI, Google Earth, ArcMap
 • موضوع : اعتبار سنجی نقشه های کاربری اراضی
 • پیش نیاز : آشنایی با روش تولید نقشه کاربری اراضی
 • داده های تمرینی : دارد


سرفصل های آموزش داده شده

 • روش اعتبار سنجی نقشه های کاربری اراضی
 • روش برداشت نمونه های مرجع برای اعتبار سنجی از گوگل ارث
 • روش وارد سازی داده های مرجع به ENVI
 • روش تبدیل نمونه های مرجع در ArcGIS
 • روش منطق کردن نمونه های مرجع با نقشه طبقه بندی شده
 • روش محاسبه ماتریس خطاها
 • تحلیل پارامترهای بکاربرده شده در ماتریس خطاها

چه پارامترهایی از ماتریس خطاها بررسی شده است؟

 • پارامتر دقت کلی overall accuracy
 • نقش پارامتر کاپا در دقت کلی 
 • بررسی روش محاسبه خطای commision
 • بررسی روش محاسبه خطای ommission
 • بررسی روش محاسبه دقت user accuracy
 • بررسی روش محاسبه دقت producer accuracy
 • پیش نیاز : آشنایی با روش تولید نقشه کاربری اراضی

مشخصات محصول آموزشی

 • قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 
 • مدرس : امیرحسین احراری (طراح و مدرس بیش از ۵۰ محصول و دوره آموزشی تخصصی در سنجش از دور)
 • نرم افزار : ENVI, ArcGIS, GoogleEarth
 • موضوع : اعتبار سنجی نقشه های کاربری اراضی
 • پیش نیاز : آشنایی با روش تولید نقشه کاربری اراضی
 • داده های تمرینی : دارد


 

دیدگاهتان را بنویسید