محصولات دانلودی

استخراج ۱۴ پروداکت اقلیمی داده های ماهواره ای دانشگاه IDAHO با استفاده از Google Earth Engine

امیرحسین احراری
نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com
 • محصول آموزشی کاربردی پردازش و دانلود کاربردی ترین مولفه های اقلیمی ماهواره ای با استفاده از Google Earth Engine منتشر شد!
 • آموزشی کاربردی برای کسانی که در زمینه اقلیم شناسی و هواشناسی ماهواره ای فعالیت دارند. 
 • آیا با ۱۴ پروداکت ماهواره ای اقلیم شناسی داده های دانشگاه آیداهو آمریکا آشنایی دارید؟ 
 • آیا می دانید که داده های دانشگاه آیداهو آمریکا عرضه کننده چه نوع داده ها و پروداکت های اقلیمی است؟
 • پاسخ تمامی این سوالات در این محصول آموزشی ارائه شده است. 

اگر تخصص شما در ارتباط با اقلیم شناسی است، این محصول آموزشی پیشنهادی بسیار کاربردی برای شما خواهد بود. 


مشخصات محصول آموزشی 

قیمت : ۳۹۹۰۰ تومان 

مدرس : امیرحسین احراری (کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای)

موضوع : هواشناسی ماهواره ای و محیط زیست

مخاطب : متخصصین اقلیم شناسی و محیط زیست

نرم افزار : سامانه پردازشی Google Earth Engine


عناوین آموزشی

 • معرفی داده های اقلیمی دانشگاه IDAHO آمریکا به همراه ویژگی های آن 
 • روش فراخوانی داده های اقلیمی IDAHO در Google Earth Engine برای کشور ایران 
 • روش پردازش داده های اقلیمی IDAHO در Google Earth Engine
 • روش استخراج تبخیر و تعرق واقعی ماهیانه از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش شناسایی مناطق دچار خشکی (کمبود آب) با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش شناسایی شدت خشکسالی ماهیانه بر اساس شاخص پالمر از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش استخراج تبخیر و تعرق مرجع ماهیانه بر اساس الگوریتم پنمن مانتیس از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد میانگین بارش ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد رواناب ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد رطوبت خاک ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد تابش طول موج کوتاه رسیده به سطح زمین در هر ماه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد آب معادل برف ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد نقشه حداقل دمای ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد نقشه حداکثر دمای ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد فشار بخارهوا ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد فشاربخاراشباع ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد نقشه سرعت باد ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine

نقشه خشکی ماه ژوئن کشور ایران با استفاده از داده های IDAHO

 


نموداز روند تغییرات بارش ماهیانه استان خوزستان با استفاده از داده های IDAHO


نقشه رطوبت خاک ماهیانه کشور ایران با استفاده از داده های IDAHO

 


مشخصات محصول آموزشی 

قیمت : ۳۹۹۰۰ تومان 

مدرس : امیرحسین احراری (کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای)

موضوع : هواشناسی ماهواره ای و محیط زیست

مخاطب : متخصصین اقلیم شناسی و محیط زیست

نرم افزار : سامانه پردازشی Google Earth Engine


عناوین آموزشی

 • معرفی داده های اقلیمی دانشگاه IDAHO آمریکا به همراه ویژگی های آن 
 • روش فراخوانی داده های اقلیمی IDAHO در Google Earth Engine برای کشور ایران 
 • روش پردازش داده های اقلیمی IDAHO در Google Earth Engine
 • روش استخراج تبخیر و تعرق واقعی ماهیانه از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش شناسایی مناطق دچار خشکی (کمبود آب) با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش شناسایی شدت خشکسالی ماهیانه بر اساس شاخص پالمر از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش استخراج تبخیر و تعرق مرجع ماهیانه بر اساس الگوریتم پنمن مانتیس از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد میانگین بارش ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد رواناب ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد رطوبت خاک ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد تابش طول موج کوتاه رسیده به سطح زمین در هر ماه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد آب معادل برف ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد نقشه حداقل دمای ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد نقشه حداکثر دمای ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد فشار بخارهوا ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد فشاربخاراشباع ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
 • روش برآورد نقشه سرعت باد ماهیانه با استفاده از داده های IDAHO در Google Earth Engine
   

۴ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

آغاز فروش ویژه نخستین کتاب آموزش سامانه گوگل ارث انجین - تا 10 خردادلطفا کلیک کنید
+ +